Apgyvendinimo sąlygos
Gyventojai Globos namuose apgyvendinami Alytaus rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus sprendimu ir siuntimu.

Prie siuntimo pridedami kiti reikalingi dokumentai (prašymas, pensininko ar neįgaliojo pažymėjimo kopija, paso arba asmens tapatybės kortelės kopija, forma 027/a, Gydytojų konsultacinės komisijos (GKK) išvados (rekomendacijos dėl įstaigos profilio), senyvo amžiaus asmens ar suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio vertinimas ir kt.).

Gyventojai, esant laisvoms vietoms, pagal galimybes apgyvendinami vienviečiuose, dviviečiuose ir triviečiuose kambariuose. Kiekvienas gyventojas aprūpinamas reikalingu inventoriumi, poreikiui esant - reabilitacinėmis priemonėmis. Globos namuose maitinimas organizuojamas 4 kartus per dieną. Nesavarankiškiems gyventojams maistas patiekiamas kambariuose.

Apsigyvenus Globos namuose tarp administracijos ir gyventojo ne vėliau kaip per 7 dienas nuo jo atvykimo pasirašoma abipusių įsipareigojimų dvišalė sutartis.

Globos namų gyventojas už pragyvenimą globos namuose moka 80 % gaunamų pajamų, jeigu neturi turto arba jo turto vertė mažesnė už gyvenamosios vietos savivaldybėje nustatytą turto vertės normatyvą. Jeigu gyventojas turi turto ir jo vertė didesnė už gyvenamosios vietos savivaldybėje nustatytą turto vertės normatyvą, mokėjimo dydis per mėnesį padidėja vienu procentu, skaičiuojant nuo turto vertės, viršijančios normatyvą (turto mokesčio dydį apskaičiuoja Alytaus r. savivaldybė).

 
Nuo 2015 -01-01 tais atvejais, kai asmuo pagal Lietuvos Respublikos valstybinių šalpos išmokų įstatymą gauna slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją, visa šios kompensacijos suma (100 procentų) skiriama mokėjimui už ilgalaikę socialinę globą padengti.

Gyventojas iš globos namų gali išvykti laikinai (iki 45 d. per metus) ar visam laikui. Jei asmuo išvyksta ilgiau nei 3 dienoms, išvykimo terminas ir sąlygos įforminamos raštu, t.y. gyventojas rašo prašymą įstaigos vadovui, jame nurodo išvykimo vietos adresą, asmens, pas kurį vyksta vardą, pavardę, telefono nr. Suderinus išvykimą su Globos namų administracija, yra atsižvelgiama į gyventojo sveikatos būklę. Gyventojas, teisės aktų nustatyta tvarka išvykęs iš Globos namų ilgesniam nei trijų dienų laikotarpiui, moka 30 proc. jam nustatyto mokėjimo dydžio gyvenamosios vietos globos namuose išsaugojimui. Už tris pirmąsias dienas globos namų gyventojas moka visą nustatytą mokestį.

Globos namuose gyvenantiems asmenims pensijos mokamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Gyventojui išvykstant į kitą globos įstaigą ar gyventi savarankiškai, informuojamas savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius. Tokiu atveju sutartis tarp Globos namų administracijos ir gyventojo nutraukiama. Gyventojui atiduodami dokumentai, asmeniniai daiktai, santaupos.

Globos namų gyventojui savavališkai išvykus iš globos namų, administracija nedelsdama apie tai praneša rajono policijos komisariatui ir giminaičiams, tačiau jeigu asmuo sistemingai tuo piktnaudžiauja ir apie išvykimą administracijai nepraneša, sprendžiamas klausimas dėl tolesnio asmens gyvenimo Globos namuose.

 Mirus globos namų gyventojui, jis laidojamas artimųjų, o jų nesant- globos namų administracijos pastangomis, iš gautų valstybės išmokų mirties atveju.